Vana vemazuva ano havazivi kuti tairohwa (ivo vasati vazvarwa)
1. Kuchema kana warohwa kwairovesa
2. Kuchema usina kurohwa kwairovesa
3. Kusachema kana warohwa kwairovesa futi
4. Kumira vakuru vakagara pasi kwairovesa
5. Kugara pasi vakuru vakamira kwairovesa futi
6. Kufamba famba pakagara vakuru kwairovesa
7. Kupindura munhu mukuru kwairovesa
8. Kuramba wakanyarara munhu mukuru achitaura newe kwairovesa
9. Kugarisa nguva yakareba usina kurohwa kwairovesa futi
10. Kuimba wabva kutsiurwa kwairovesa
11. Kusakwazisa vaenzi kwairovesa
12. Kudya chikafu chabikirwa vaenzi kwairovesa futi
13. Kuchemera kuenda nevaenzi kwairovesa stereki
14 .kutorohwa kwairovesa futi
Tairohwa kani 😢😢😢😢😢

Leave a Reply